sponsoren

Facebook website
Mulders de buitenspecialist
Rabobank Sittard-Geleen
KDV Twinnie
VV de Doale
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

De avondvierdaagse wordt een succes als we ons allemaal aan een aantal regels houden.

 1. Inschrijving voor de A4D kan onafhankelijk van de afstand en is alleen mogelijk op de 1e dag, op de overige dagen is alleen een daginschrijving van toepassing die geldig is voor alleen die dag.
 2. De afstanden hebben een marge van +/- 1 km
 3. Betaling dient te gebeuren bij inschrijving.
 4. Gestart wordt vanaf Gemeenschapshuis 't Waope van Lömmerich, Gronckelstraat 1, Limbricht.
 5. De A4D Limbricht stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of ziekte van de deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen, voor, tijdens of na de tochten.
 6. U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, te allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht).
 7. Deelnemers laten geen etensresten, verpakkingen etc. rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.
 8. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is en rood betekent nog steeds stoppen!
 9. Het meenemen van honden tijdens de A4D is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om deze deelnemer(s) en hond(en) uit te sluiten van verdere deelname..
 10. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om: *A zich aanstootgevend te gedragen of te kleden. *B luid spelende radio's of andere geluidsdragers met zich mee te voeren. *C vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten. *D zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te begeven of te bevinden.
 11. Een deelnemer krijgt een Avondvierdaagse medaille als de stempelkaart met de juiste stempels kan worden overgedragen.
 12. Het starten met de aangeleverde wandelroute is pas toegestaan als u daarvoor toestemming heeft verkregen van de organisatie, het is niet toegestaan om voor 18.00 uur te starten, voor de start dient u in het bezit te zijn van een startkaart.
 13. De inschrijving is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar, indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.
 14. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
 15. Wandelaars dienen voor 21.30 uur binnen te zijn.
 16. De A4D is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement, deelname aan de A4D geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico.
 17. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien men zich niet aan de verkeersregels houdt en/of de aanbevelingen/opdrachten van de verkeersregelaar(s) cq. organisatie niet opvolgt.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijke af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten of op last van overheidswege. Waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 19. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde regels.
 20. Er zullen foto’s gemaakt worden van het wandelevenement. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze website en socialmedia. Bent u het niet eens met plaatsing, stuurt u dan een email naar info@avondvierdaagse-limbricht.nl .
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie op de website: www.avondvierdaagse-limbricht.nl en ter inzage ligt tijdens de de wandeldagen.

Opgesteld 23-04-2019 A4D Limbricht.